ინვესტორებთან ურთიერთობა

თერმა წარმოადგენს საქართველოში მოღვაწე კერძო კომპანიას, რომელიც 2003 წლიდან სააქციო საზოგადოების ფორმით ოპერირებს. კომპანია სამეთვალყურეო საბჭოსთან, აქციონერებთან და მმართველ რგოლებთან პასუხისმგებლობის ფარგლებში ახდენს ფინანსური ინდიკატორების მონიტორინგს და ანგარიშგებას.

 

კომპანიის ფინანსური მონაცემები ქვეყნდება ყოველწლიურად და წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას.
2016 წლის რეპორტი
Eng
Rus